PROJEKTY, KTERÉ JSME PODPOŘILI


Podpora dalších aktivit aplikované antroposofie

Řemesla v kraji u Vltavy (Drážkov)

"Setkáváme se v Drážkově u Kamýka nad Vltavou jednou za tři neděle s místními stařenkami, které bydlí v odlehlém kraji a nemají moc možností se setkávat. Obec nám dala k dispozici místnost divadelního spolku. Cvičíme s nimi terapeutická eurytmická cvičení, zpíváme, hrajeme na muzikoterapeutické nástroje, vyprávíme o ročních svátcích, řemeslech, vyrábíme z ovčí vlny, plstíme apod."

Veronika Poláčková - předsedkyně spolku

Filosofie Spolku vychází z díla Rudolfa Steinera. Účelem Spolku je vytvořit společný prostor pro setkávání různých generací. V tomto společenství je každá lidská bytost chápána ve své trojčlennosti jako bytost fyzická, duševní a duchovní. Spolek usiluje o vytváření sociálního společenství, ve kterém dochází k vzájemnému obohacování mezi generacemi. K tomu využívá umělecky pojaté rukodělné práce, hudbu a mluvené slovo.


Termín konání: průběžně po celý rok

Předpokládané náklady: 20.000,-Kč

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 5.000,-Kč

Podpora nových iniciativ

Zakoupení lyry pro děti na 1. stupni

Jeřabinka patří mezi ty mladší waldorfské školy. V Litvínově provozují v tomto školním roce 1. - 3. třídu. Pomoc ve formě nákupu 12ti strunné lyry pro třeťáčky pro ně byla velmi výrazná.


Termín konání: do 31. 1. 2020

Předpokládané náklady: 4.990,-Kč

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 4.990,-Kč


Podpora nových iniciativ

Piano pro Svobodnou ZŠ v Třebušíně

Je nutné, aby žáci napříč celou výukou mohli zažít harmonicky doprovázenou píseň. Klavírní doprovod umožní zažití souzvuku doprovodných akordů, nebo kvalitou opačný zážitek doprovodu rozloženého akordu. Ostinátními doprovody či jednoduché basové doprovody spolu s hlavní melodií písně jsou základem, na kterém žáci staví ve svých hudebních dovednostech po celý následující život. Klavír svou podstatou může naplnit nejen tuto funkci doprovodného nástroje, ale také umožní žákům školy ve volných časech pravidelné nacvičování pro potřeby studia klavírní hry na ZUŠ. Velmi podstatným důvodem nákupu piana je také fakt, že bude v nové multifunkční učebně podporovat výuku eurytmie. Korepetice rozšíří možnosti výuky nejen tónové eurytmie, ale také bude zpestřujícím prvkem výuky. Piano bude zakoupeno v prodejně hudebních nástrojů v Benátkách nad Jizerou (nástroje s "druhou šancí").

Svobodná ZŠ Třebušín bude v září 2019 otevírat svojí pátou první třídu.
Více o škole https://svobodnazs.cz/

Termín konání: do 30. 9. 2019

Předpokládané náklady: 25.000,-Kč

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 5.733,-Kč

Podpora společenství waldorfských škol
Olympiáda 5. tříd waldorfských škol 2019

Tradiční olympiáda waldorfských škol je bezesporu akcí, která připomíná všem zúčastněným kulturní, sportovní i lidské tradice. Nedává si za cíl uspořádat dokonalé sportovní hry, ale na pozadí
řecké kultury připomenout lidské hodnoty jako čestnost, fair play, vzájemná sounáležitost a nápomoc. Základem olympiády jsou archetypální pohyby člověka vyjadřující se v běhu, hodu, skoku a zápasu. K tomu přistupuje rétorika (řečnictví) - slovo, jako duševně-duchovní projev člověka. Jako organizátoři bychom chtěli v roce stého výročí waldorfského školství, aby si účastníci odvezli především nezapomenutelné zážitky a hezkou vzpomínku na pořadatelské město, kterým jsou letos naše Pardubice. Přepokládaný počet účastníků je 500 lidí.


Termín konání: 17. - 18. 5. 2019

Předpokládané náklady: 94.640,-Kč

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 5.000,-Kč


Podpora dalších aktivit aplikované antroposofie

Eurytmický workshop pro studenty SŠ

Eurytmie ve svých vyjadřovacích prostředcích respektuje fyziologicko-psychologické zákonitosti a spolu s tělesným pohybem zviditelňuje i pohyb duševní. Tělo zde není jen utilitárním prostředkem, stává se oduševnělým nástrojem člověka obdařeného vůlí, citem a rozumem. Projekt se týká eurytmického workshopu se zahraničním lektorem pro studenty SŠ (v rámci rozvoje oboru eurytmie v ČR a jako promo akce na Bakalářské vzdělávání v oboru eurytmie).

Termín konání: od září 2019

Předpokládané náklady: 50.000,- Kč

"(...) co vyjadřujeme eurytmií je opravdu nejčistším projevem lidské duše ve viditelném světě." R. Steiner

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 5.761,-Kč

Podpora dalších aktivit aplikované antroposofie

Umělecké prvky interaktivní putovní výstavy o včelách

Výstava spolku Srdcevčele je koncipována jako kombinace informačních, uměleckých a především interaktivních prvků pro děti a dospělé. Výstavní prostor bude rozdělen dřevěnými paravany na jednotlivé "buňky", ve kterých se bude odehrávat dvanáct zastavení - setkání - s dvanácti aspekty včelstva. Podpora by byla směřována do tvorby interaktivních prvků, které bude zhotovovat dílna Tilia. Jedná se o projekt zaměřeny na oblast vzdělávání a to primárně na enviromentální výchovu s ohledem na chov včel ve smyslu antroposofie (ve smyslu metodiky Demeter)

Termín konání: v roce 2019 a dále

Předpokládané náklady: na prvky cca 160.000.- Kč (celkové náklady na projekt cca 480.000,- Kč)

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 6.326,-Kč

Projekty v rámci W100

Wostrof Waldorf

Jednodenní festival pro všechny příznivce waldorfské školy i případné náhodné kolemjdoucí. V rámci celosvětového projektu Waldorf 100 k 100. výročí waldorfské pedagogiky. Předpokládaná účast hostů z jiných waldorfských škol v ČR. Směs uměleckých vystoupení završených večerním koncertem hudební skupiny. Z této akce chceme udělat tradiční květnový happening.

Projekt je každoročně aktuální a je možné ho dále podporovat. 

Termín konání: 17. 5. 2019, Ostrov, Semily

Odhadované náklady: 40.000.- Kč

Projekt jsme podpořili pomocí v oblasti PR  a dobrovolnictví.                  

Podpora dalších aktivit aplikované antroposofie

Rytmické masáže - překlady

Tříletý kurz rytmických masáží (celkové náklady na kurz jsou odhadnuty na 220 000,- Kč). Podpora je určená na výlohy spojené s překlady studijních materiálů.

Více o rytmických masážích na https://www.rytmickemasaze.cz/

Projekt je stále aktuální a je možné ho dále podporovat.

Náklady na překlady 22 500,- Kč.

I DÍKY VÁM PODPOŘENO ČÁSTKOU 5.000,-Kč

Projekt je stále aktuální a je možné ho i nadále podpořit.