Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika v ČR se začíná rozvíjet po roce 1989 jako alternativa k tradiční škole.

Vychází z anthroposofie, duchvní vědy R. Steinera (1861-1925), která zkoumá člověka a jeho vývoj po stránce fyzické, psychické, sociální a duchovní.

Od roku 1919, kdy byla založena první škola v Stuttgartu, vzniklo ve světě několik tisíc škol a léčebně pedagogických zařízení. U nás v současné době působí několik waldorfských mateřských center, mateřských škol, základních i středních škol a jedna škola pro žáky se specifickými potřebami. Více o waldorfské pedagogice a waldorfských školách v ČR se dozvíte na stránkách Asociace waldorfských škol České republiky.

Waldorfská pedagogika se snaží vychovávat a vzdělávat děti ve všestranně a harmonicky rozvinuté osobnosti, a proto výuka rovnoměrně sytí pohybové, intelektuální, umělecké i sociální potřeby dětí. Orientuje se na podporu individuálního vývoje dítěte v souladu s obecnými zákonitostmi tělesného, duševního a duchovního vývoje člověka.

Waldorfská pedagogika pěstuje v dětech zdravé sebevědomí. To se utváří díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti. Stejný důraz je kladen na vyučování naukových předmětů i na výuku umělecko-řemeselných činností.

Waldorfská pedagogika vysoce cení a rozvíjí spolupráci mezi dětmi. Nesoustředí se na jednostrannou podporu soutěživosti.

Pedagogika podporuje a kultivuje tvořivost dětí,probouzí v nich touhu po poznání a podněcuje je ke soustavnému rozvíjení vlastních schopností a dovedností.

Díky úzké spolupráci rodičů se školou jsou tyto výchovné prvky přenášeny i do rodinné výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci dítěte. Škola se navíc stává živým organismem, který může zprostředkovat mnohé hodnoty a prožitky nejen svým členům, ale i lidem z okolí.

zdroj: https://www.waldorf-semily.cz/web/pedagogika/?s=ped

"Rudolf Steiner vždy znovu zdůrazňoval, že nejdůležitějším učebním plánem je vždy nový, stále se obnovující pohled na dítě. Waldorfská pedagogika nemůže být nikdy statickou, ustrnulou, pokud jen rozumí sama sobě. Pokud bychom k waldorfské pedagogice přistupovali způsobem "copy & paste", navždy bychom ji vyprázdnili."

citace z rozhovoru s Henning Kullak-Ublick                                                                                                                              zdroj https://www.iwaldorf.cz/stranka.php?link=a043&menu=wx-wx