Z řečtiny: anthrópos = člověk a sofia = moudrost. Výraz označuje duchovní vědu vytvořenou Rudolfem Steinerem na základě jeho náhledů do duchovního světa. Míní se tím duchovní věda ve všech jejích projevech: vědecko-filosofické základy (teorie poznání), cesta školení, ale i jednotlivé disciplíny jako lékařství (léčebné umění), výroba léčiv (léky), pedagogika, theologie (křesťanství), sociální věda (trojčlennost sociálního organismu), způsob zemědělského hospodaření (zemědělství), umělecké obory jako eurytmie, umění dramatické (scénické umění), umění recitační ("tvořivá řeč"), stavitelské umění, sochařství a malířství (umění). To, co se dnes představuje jako antroposofie, není věda přejatá Steinerem hotově z duchovního světa. Byla pro něj výsledkem celoživotního vývojového procesu a neúnavného bádání. Cesta vedla od myšlenkového základu na přelomu století přes ujasnění pojmů během Steinerovy působnosti pro Theosofickou společnost a k jejímu dalšímu tvořivému rozvíjení po oddělení Anthroposofické společnosti od Theosofické společnosti 1912/13. Teprve po Vánočním sjezdu formuloval Steiner definici, která zahrnuje všechno dosažené. Tuto definici lze chápat jako jakýsi jeho odkaz: "Antroposofie je cesta poznání, která by chtěla vést ducha v člověku k duchu v kosmu".........................................................